Tributs i Taxes Municipals
Licitacions de l'Ajuntament de Mislata
Oposicions, Borses, Oferta i Procediments interns
Convocatòries, subvencions, concursos, campanyes
Informació per als tràmits amb el teu ajuntament.
Tots els vídeos amb l'actualitat de Mislata

Borsa d'ocupació temporal d'arquitecte/a

1. Objecte del procediment
És objecte de la present convocatòria la constitució i funcionament d'una borsa de treball temporal d'arquitecte/a, grup A, subgrup A1, escala Administració General, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure amb les proves, puntuacions i requisits que consten en esta, garantint-se en tot cas el compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

2. Documentació a aportar