Tributs i Taxes Municipals
Licitacions de l'Ajuntament de Mislata
Oposicions, Borses, Oferta i Procediments interns
Convocatòries, subvencions, concursos, campanyes
Informació per als tràmits amb el teu ajuntament.
Tots els vídeos amb l'actualitat de Mislata

Borsa millora ocupació tècnic mitjà d'administració general A2

1. Objecte del procediment.
Constitueix l'objecte d'aquesta convocatòria és la constitució i funcionament de borsa de treball per a la provisió temporal, en nomenament provisional per millora d'ocupació, de llocs de treball de Tècnics enquadrats en l'escala d'Administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A2.

2. Documentació a aportar.