Cita prèvia Servicis

(En cas de dubte consultar BAIX). Fes clic ací per a CANCEL·LACIONS DE CITES.

EN QUINA ÀREA MUNICIPAL HE DE DEMANAR CITA:

CENTRE CULTURAL: si el que vull és informació sobre les activitats i serveis que es realitzen en les instal·lacions municipals destinades a usos culturals, esportius, educatius, reserva d'instal·lacions, inscripcions en cursos i tallers, subvencions culturals, i registres relacionats amb aquestes matèries.

id= “contenido” CONSULTES URBANÍSTIQUES - INDÚSTRIA: si tinc dubtes de com sol·licitar o que documents he de presentar per a tràmits relacionats amb urbanisme i indústria (llicències d'obres, declaracions responsables d'obres, ocupacions de la via pública, guals, rases, llicències d'obertura, canvi de titularitat d'activitats, ocupacions amb taules i cadires, instal·lacions eventuals o portàtils…). Amb aquesta cita de consultes resoldrem els teus dubtes, quan tingues tota la documentació preparada has de sol·licitar cita en la OAC per a presentar-la presencialment per registre d'entrada o bé a través de la nostra seu electrònica de manera online.

OAC: Si he de registrar d'entrada documents, realitzar gestions relacionades amb el padró d'habitants (altes d'empadronament, canvis de domicili, modificació de dades, confirmació i renovació de residència, certificats d'empadronament…) o amb la tresoreria municipal (domiciliacions bancàries, fraccionaments, plans de pagaments, justificants de pagament, duplicats de rebuts…). Gestió de tràmits relacionats amb la gestió de multes, i qualsevol altra informació general que requerisca.

RECAPTACIÓ EXECUTIVA: si tinc una consulta relacionada amb embargaments efectuats per l'Ajuntament de Mislata, o vull informació relativa a un deute que no he pagat dins del període voluntari, rebre una notificació en executiva, que em faciliten una carta de pagament de provisions de constrenyiment o embargament… Qualsevol consulta relacionada amb deutes en executiva.

REGISTRE SERVEIS SOCIALS: Si he de registrar d'entrada sol·licituds i/o documents de temes relacionats amb els Serveis Socials, com per exemple: prestacions econòmiques. Quan tingues tota la documentació preparada has de sol·licitar cita en Registre Serveis Socials per a presentar-la presencialment per registre d'entrada o bé a través de la nostra seu electrònica de manera online.