Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 29 d'abril de 2021

Orde del dia

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT per al dia 29 d'abril de 2021, a partir de les 12 hores per videoconferència, amb el següent 

O R D E   D E L   D I A  

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes d'abril de 2021.

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2021.

3. Coneixement de la liquidació del pressupost de 2020, i de l'informe d'Intervenció sobre el control dels comptes de pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa durant 2020 (Expedient 718506A).

4. Aprovació de la modificació de dues operacions de préstec a prudència financera (Expedient 766050J).

5. Ampliació del nombre d'anualitats del contracte d'arrendament d'immoble amb destinació a magatzem i despatxos de les brigades municipals, (Expedient 578904J).

6. Proposta de la regidoria de Polítiques d'Igualtat d'aprovació de la Moció per a sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del trànsit de dones, xiquetes i xiquets destinats a la prostitució (Expedient 748994W).

7. Moció del Grup Ciudadanos per a la inclusió com a beneficiaris a totes les empreses i autònoms en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (Expedient 755099Z).

8. Moció del Grup Ciudadanos de suport al desenvolupament d'un pla integral multisectorial d'assistència, atenció i investigació en malalties rares (Expedient 758346J).

9. Moció del Grup Popular per a ajudar al mercat ambulant de Mislata (Expedient 764750D).

10. Moció del Grup Compromís per a aprovar un Pla Municipal de Formació per a l'Ocupació (Expedient 765498R).

11. Moció del Grup Compromís per a habilitar espais per a la pràctica de parkour a Mislata (Expedient 765522A).

12. Moció del Grup Popular per a instar el Govern d'Espanya a complir els compromisos assumits amb les entitats locals durant l'últim any i a posar en marxa ajudes destinades a fer costat als ajuntaments (Expedient 766274W).

13. Moció del Grup Vox per a exigir a la Generalitat Valenciana la modificació de les bases del Pla Resistir (ajudes parèntesi) (Expedient 766612P). 

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern. 

14. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió del 25 de març de 2021.

15. Precs i preguntes.

Tornar