Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 25 de març de 2021

Orde del dia

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT per al dia 25 de març de 2021, a partir de les 10 hores per videoconferència, amb el següent

O R D E   D E L   D I A 

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de març de 2021.

2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 18 de febrer de 2021.

3. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la taxa per prestació de serveis per a la concessió de llicències, tramitació de declaracions responsables o comunicacions prèvies, en matèria urbanística (Expedient 733629E).

4. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (Expedient 726845H).

5. Encàrrec a mitjà propi de la prestació del servei de neteja de dependències municipals de Mislata a través de l'empresa municipal “NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA, S.A.” (Expedient 735964Y).

6. Moció del Grup Municipal Compromís per a sol·licitar suport econòmic i logístic a les xicotetes i mitjanes empreses afectades per les restriccions sanitàries a conseqüència de la crisi per la COVID 19 (Expedient 747283T).

7. Moció del Grup Municipal Compromís per a la creació d'un Reglament de Normalització Lingüística per al municipi de Mislata (Expedient 748550D).

8. Moció del Grup Municipal Vox sobre la protecció de les Creus de Mislata (Expedient 748558P).

9. Moció del Grup Socialista de suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i de condemna a la violència (Expedient 748780Y).

10. Moció del Grup Municipal Popular per a condemnar tot tipus de manifestació que incite a l'odi o a la violència, i suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat com a garants de la seguretat pública (Expedient 748013H).

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

11. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió del 25 de febrer de 2021.

12. Precs i preguntes.

Tornar