Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària. 18 de febrer de 2021

Orde del dia

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària per videoconferència el dia 18 de febrer de 2021, a les 9 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A


1. Aprovació de la Delegació en la Junta de Govern Local de l'atribució per a contractar l'obra denominada “Construcció/Reposició en un altre lloc del CEIP Maestro Serrano” (Expedient 714626M).


2. Aprovació de la Delegació en la Junta de Govern Local d'atribucions en relació amb el contracte mixt consistent en el subministrament d'una aplicació informàtica per a la gestió de reserves i activitats, i la seua integració amb les aplicacions web corporativa i app corporativa mòbil (Expedient 714742Y).

 
Tornar