Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 28 de gener de 2021

Orde del dia

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT per al dia 28 de gener de 2021, a partir de les 10 hores per videoconferència, amb el següent

 

O R D E   D E L   D I A

 

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de gener de 2021.

2. Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 26 de novembre de 2020 i extraordinària de 4 de desembre de 2020.

3. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de domini públic local (Expedient 703088M).

4. Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador de les borses d'ocupació temporal (Expedient 693006J).

5. Aprovació del Pla Municipal de Drogodependències 2021-2024 (Expedient 634294P).

6. Autorització de compatibilitat sol·licitada pel funcionari Sr. Juan José Gimeno Gimeno (Expedient 692474W).

7. Moció del Grup Compromís en suport al poble sahrauí. (Expedient 692894D)

8. Moció del Grup Ciudadanos per a la posada en marxa d'un pla de vacunació urgent amb garanties de subministraments i recursos davant la COVID-19. (Expedient 696128W).

9. Moció del Grup Ciudadanos per a reduir l'enorme impacte de la pujada dels costos d'electricitat en les famílies i consumidors particulars, en plena onada de fred i durant la crisi sanitària del COVID-19. (Expedient 696146W).

 

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

 

10. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió del 29 de desembre de 2020.

11. Precs i preguntes.

Tornar