Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària. 15 de gener de 2021

Orde del dia

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària per videoconferència el dia 15 de gener de 2021, a les 10 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A


Únic. Aprovació de la Delegació en la Junta de Govern Local de l'atribució per a contractar l'obra denominada "Reforma, adaptació i ampliació de 2 edificis per a ús com a Residència de majors i Centre de Dia" (EXPT 688336Y).

Tornar