Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària. 14 de gener de 2021

Orde del dia

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària per videoconferència el dia 14 de gener de 2021, a les 10 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A

Únic. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost Municipal per a 2021, Plantilla de Personal i Relació de Llocs de treball (Expedient 628085Q).

Tornar