Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària. 04 de desembre de 2020

Orde del dia

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària per videoconferència el dia 04 de desembre de 2020, a les 12 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A


1. Aprovació inicial del Pressupost Municipal per a 2021, Plantilla de Personal i Relació de Llocs de treball (Expedient 628085Q).


2. Aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2019 (Expedient 453059Z).


3. Moció del Grup Vox  sobre l'impost de plusvàlua per herència (Expedient 622132Y).

Tornar