Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 29 d'octubre de 2020

Orde del dia

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària per videoconferència el dia 29 d'octubre de 2020, a les 18 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A 

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes d'octubre de 2020.

2. Encàrrec a NEMASA, com a mitjà propi, de la prestació del servei de suport tècnic a l'Ajuntament de Mislata mitjançant oficina de projectes i obres (Expedient 563044F).

3. Moció del Grup Ciudadanos per a potenciar el teletreball a l'Ajuntament de Mislata. (Expedient 473216W).

4. Moció del Grup Popular perquè l'Ajuntament de Mislata demane a la Diputació de València que augmente la dotació pressupostària destinada a erradicar el mosquit tigre i la mosca negra. (Expedient 517240P).

5. Moció del Grup Popular per a la incorporació d'una infermera o infermer escolar en els centres educatius del municipi (Expedient 550565Z).

6. Moció del Grup Compromís per al reconeixement real i efectiu de les famílies monoparentals a Mislata (Expedient 556880W).

7. Moció del Grup Vox per a instar la revocació de l'adhesió i eixida de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (Expedient 565540Y).

8. Moció del Grup Ciudadanos contra la impunitat i l'indult als encausats pel colp separatista a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de 2017 (Expedient 581199X).

9. Moció del Grup VOX per a instar la defensa del bilingüísme des de l'Ajuntament i redactar una ordenança reguladora dels cartells i senyalística en la via pública (Expedient 583815E). 

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

10. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió del 24 de setembre de 2020.

11. Precs i preguntes.

Tornar