Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 24 de setembre de 2020

Orde del dia

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària per videoconferència el dia 24 de setembre de 2020, a les 9 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A 

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de setembre de 2020.

2. Coneixement de la Resolució de l'Alcaldia 2650/2020, d'11 de setembre, per la qual s'aproven les línies fonamentals del Pressupost per a 2021 (Expedient 533201H).

3. Convalidació de les Resolucions de l'Alcaldia núm. 2608 i 2632/2020, sobre aprovació de la modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris 03-2020 finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals (Expedient 554788P).

4. Moció del Grup VOX sobre modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. (Expedient 452704F).

5. Moció del Grup popular per a la incorporació d'una infermera o infermer escolar en els centres educatius del municipi (Expedient 550565Z).

6. Moció del Grup Compromís per a la consulta ciutadana respecte a la proposta de canvi de nom de la plaça Príncep d'Astúries (Expedient 556902A).

7. Moció del Grup Socialista per a fer costat als artistes fallers, així com a les indústries i empreses relacionades amb les Falles afectades per la crisi de COVID (Expedient 563244J).

8. Moció del Grup Compromís per al reconeixement real i efectiu de les famílies monoparentals a Mislata (Expedient 556880W).


Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

9. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió del 30 de juliol de 2020.

10. Precs i preguntes.

Tornar