Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària. 11 de setembre de 2020

Orde del dia

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària per videoconferència el dia 11 de setembre de 2020, a les 10 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A

ÚNIC: Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball (Expedient 515749T).

Tornar