Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 30 juliol de 2020

Orde del dia

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària per videoconferència el dia 30 de juliol de 2020, a les 10 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A 

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de juliol de 2020.

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2020.

3. Coneixement de l'informe d'Intervenció 455/2020, informe resum anual de control financer de 2019 (Expedient 223361Z).

4. Acceptació del càrrec de Patró Nat de la Fundació Miquel Navarro de la Comunitat Valenciana (Expedient 502503X).

5. Sol·licitud d'adhesió de Mislata a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 (Expedient 517787Z.)

6. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball (Expedient 515749T).

7. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 02/2020 (Expedient 520403H).

8. Moció del Grup Compromís per a millorar l'atenció i el tractament de les persones amb fibromiàlgia. (Expedient 486332M).

9. Moció del Grup Ciudadanos per a impulsar el programa "Kids save lives" als centres educatius de Mislata" (Expedient 480118F).

10. Moció del Grup Popular perquè l'Ajuntament de Mislata demane a la Diputació de València que augmente la dotació pressupostària destinada a erradicar el mosquit tigre i la mosca negra (Expedient 517240P).

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

11. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 25 de juny de 2020.

12. Precs i preguntes.

 

Tornar