Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 25 juny de 2020

Orde del dia

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària per videoconferència el dia 25 de juny de 2020, a les 12 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de juny de 2020.

2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 22 de maig i ordinària de 28 de maig de 2020.

3. Aprovació de l'Ordenança municipal de Mobilitat Urbana Sostenible (Expedient 380862A).

4. Encàrrec a NEMASA de la prestació dels serveis de consergeria dels col·legis públics d'educació infantil i primària i del centre públic de formació per a persones adultes de Mislata (Expedient 466141T).

5. Moció del Grup Socialista amb motiu del Dia de l'orgull LGTBIQ+ 2020 (Expedient 486300R).

6. Moció del grup Ciutadans per a iniciar una campanya de conscienciació per a la higiene de les mans entre els escolars de Mislata (Expedient 417573N).

7. Moció del Grup Popular perquè l'Ajuntament de Mislata sol·licite al govern la suspensió de la disposició addicional quarta de l'avantprojecte de llei d'educació (llei Celaá) relatiu al tancament dels centres d'educació especial (Expedient 456800W).

8. Moció del Grup Popular sobre mesures per al finançament local en el marc de la crisi del COVID-19 (Expedient 463946W). 

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

 9. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 28 de maig de 2020.

10. Precs i preguntes.

Tornar