Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 28 maig de 2020

Orde del dia

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària per videoconferència el dia 28 de maig de 2020, a les 12 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A

 

1.      Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de maig de 2020.

2.      Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 d'abril de 2020.

3.      Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal d'Administració Electrònica (Expedient 206346R).

4.      Moció del grup Popular per a reclamar que el govern de Sánchez retorne l'IVA que deu a la Generalitat Valenciana (Expedient 405411X).

5.      Moció del Grup Ciudadanos relativa a l'impagament a les Comunitats Autònomes de la part que els correspon de la recaptació de l'IVA de l'últim mes de l'exercici 2017 (Expedient 390718P).

6.      Moció del Grup Popular sobre el Dia de l'Autisme (Expedient 418214D).

 Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

7.      Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 30 d'abril de 2020.

8.      Precs i preguntes.


Tornar