Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària. 22 de maig de 2020

Orde del dia

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària per videoconferència el dia 22 de maig de 2020, a les 12 hores, per a tractar els assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A

ÚNIC: Aprovació inicial de la modificació de crèdits per crèdits extraordinaris 2/2020.

Tornar