Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 30 d'abril de 2020

Orde del dia

Es celebrarà sessió ordinària el dia 30 d'abril de 2020, a les 12 hores, per a tractar els següents assumptes: 

O R D E    D E L   D I A

1. Aprovació de la modificació de l'hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes d'abril de 2020.

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 31 de març de 2020.

3. Coneixement de la liquidació del Pressupost de 2019, aprovada per Resolució de l'Alcaldia 951/2020, de 21 de març (Expedient 431153Z).

4. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2020 (Expedient 442199Q).

5. Convalidació de la resolució de l'Alcaldia 1209, de 24 d'abril de 2020, per la qual s'aprova l'expedient de modificació de crèdits per suplement de crèdits 1/2020. (Expedient 444707Z).

6. Aprovació de l'ampliació del nombre d'anualitats en l'adquisició a terminis de torres d'il·luminació dels camps de futbol de la Canaleta (Expedient 215348W).

7. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsol de domini públic local (Expedient 446399Z).

8. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius (Expedient 446397X).

9. Moció del Grup VOX sobre pla de contingència fiscal i pla de reducció de la despesa no essencial (Expedient 433461E).

10. Moció del Grup VOX sobre mesures excepcionals per a ajudar a combatre la crisi del COVID-19 i les seues conseqüències a Mislata (Expedient 445197E).

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

11. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 31 de març de 2020.

12. Precs i preguntes.

IMPORTANT: La sessió se celebrarà per videoconferència, i estaran dispensats els regidors i regidores d'assistir presencialment al Saló de Plens. La sessió no serà pública.  


Tornar