Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 31 de març de 2020

Orde del dia

O R D E   D E L   D I A

1. Aprovació de la modificació del dia i hora de celebració de la sessió ordinària corresponent al mes de març de 2020.

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020.

3. Coneixement de la resolució de l'alcaldia 876/2020, d'11 de març, per la qual s'aprova el “Pla pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament de Mislata per als exercicis 2021-2023”. Expedient 425184J.

4. Aprovació del procediment per a la celebració de sessions no presencials dels òrgans col·legiats municipals i per a l'emissió de vot telemàtic durant l'estat d'alarma.

5. Ratificació de les resolucions de l'alcaldia 603/2020, de 21 de febrer, i 832/2020, de 9 de març, sobre sol·licitud de subvenció corresponent al programa de tallers d'ocupació 2020. Expedient 387254D.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

6. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 27 de febrer de 2020.

7. Precs i preguntes.

Tornar