Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 31 de gener de 2019

Ordre del dia

Es celebrarà sessió ordinària en el Saló d'Actes de la Casa de la Vila el dia 31 de gener de 2019, a les 20 hores, per a tractar dels següents assumptes:

 O R D R E    D E L   D I A 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2018.
2. Encàrrec a l'empresa municipal NEMASA de la prestació dels serveis de neteja del Centre Sociocultural “La Fàbrica”.
3. Encàrrec a l'empresa municipal NEMASA de la prestació dels serveis de consergeria, manteniment i neteja del pavelló d'esports “La Canaleta”.
4. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a la regulació municipal de l'ús de vehicles de mobilitat personal (VMP) en la nostra població.
5. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a materialitzar la figura sanitària de les infermeres escolars en els centres d'ensenyament de la C.V. i dotar a més a estos centres dispositius d'emergència en asfíxia per entravessament.
6. Moció del Grup Popular per a protegir i defensar la convivència social, la neutralitat institucional i els símbols nacionals.
7. Moció del Grup Popular per a la inclusió d'una bonificació en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

8. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 27 de desembre de 2018.
9. Precs i preguntes.

Tornar