Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 29 de novembre de 2018

Ordre del dia

Es celebrarà sessió ordinària en el Saló d'Actes de la Casa de la Vila el dia 29 de novembre de 2018, a les 20 hores, per a tractar dels següents assumptes: 

 O R D R E    D E L   D I A

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 9 d'octubre de 2018.
2. Aprovació del Pressupost municipal de l'exercici 2019, plantilla de personal i relació de llocs de treball.
3. Informació al Ple sobre l'execució pressupostària en el segon i tercer trimestre de 2018.
4. Moció del Grup Popular per la Llei de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
5. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a la realització d'un acte institucional de reconeixement anual a l'Agrupació Local de Protecció Civil.
6. Moció del Grup Popular per a recuperar l'esperit de concòrdia i reconciliació que va presidir la transició espanyola i la defensa de la unitat d'Espanya.
7. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata perquè l'Ajuntament instal·le passos de vianants tridimensionals.
8. Moció del Grup Compromís per Mislata per a rehabilitar els habitatges de propietat municipal.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

9. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 27 de setembre de 2018.
10. Precs i preguntes.


Tornar