Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 25 d'octubre de 2018

Ordre del dia

O R D R E    D E L   D I A

 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2018.

2. Aprovació del plànol de servituds aeronàutiques, l'estudi de mobilitat, les fitxes del sòl urbà dotacional i el terciari corresponents a la modificació puntual del PGOU de Mislata de la zona de l'aquarterament Vigil de Quiñones.

3. Adhesió de l'Ajuntament de Mislata a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere.

4. Modificació en la relació de càrrecs amb dedicació a la Corporació, a proposta del Grup Popular.

5. Modificació de les determinacions sobre personal eventual, a proposta del Grup Popular.

6. Aprovació de la inclusió en l'acord plenari de 31 de maig de 2018, sobre adhesió formal de l'Ajuntament de Mislata a la participació en el pla de cooperació entre administracions locals i Generalitat en matèria d'infraestructures educatives (Edificant), de la concreció de les actuacions per a les quals es va a sol·licitar delegació de competències.

7. Acceptació de la delegació de competències de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport en matèria d'infraestructures educatives per a la construcció en un altre solar del CEIP Maestro Serrano codi 46014901 del Pla EDIFICANT.

8. Acceptació de la delegació de competències de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport en matèria d'infraestructures educatives per a escometre actuacions en el CEIP Ausiàs March, codi 46017420 del Pla EDIFICANT.

9. Sol·licitud a la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport de reajustament en el desglossament per anualitats de les actuacions al CEIP Ausiàs March, codi 46017420 del Pla EDIFICANT.

10. Moció del Grup Popular per a garantir la llibertat d'elecció educativa de les famílies.

11. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata sol·licitant boxers d'estacionament (parades) al costat de les farmàcies, exclusius per a l'adquisició de medicaments.

12. Moció del Grup Compromís per Mislata per a impulsar un procés participatiu en l'Avinguda de la Pau per a decidir l'ús del Parc de Santo Domingo de Guzmán.

13. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a la dinamització i promoció del mercat municipal.

14. Moció del Grup Popular pel transport sanitari urgent i contra les retallades del Consell en Sanitat.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

15. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 27 de setembre de 2018.

16. Precs i preguntes.
Documentació associada
Tornar