Convocatòria. Ple. Sesió Ordinària. 27 de setembre de 2018

Ordre del dia

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària en el Saló d'Actes de la Casa de la Vila el dia 27 de setembre de 2018, a les 20 hores, per a tractar els assumptes que s'indiquen en l'orde del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2018.
2. Aprovació del Compte General de 2017.
3. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit 2/2018.
4. Aprovació de la delegació en l'Alcaldia per a contractar l'obra denominada “Reforma, adaptació i ampliació de dos edificis per al seu ús com a residència de majors i centre de dia".
5. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Mislata a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
6. Aprovació de l'adhesió genèrica de l'Ajuntament de Mislata a la Central de Contractació de l'Estat.
7. Aprovació de l'II Pla Local d'Infància i Adolescència, per al període 2019-2023.
8. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata sol·licitant la dimissió de l'alcalde d'Ontinyent.
9. Moció del Grup Popular contra el tancament de DIVALTERRA.
10. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata perquè l'Ajuntament sol·licite a les administracions de la Comunitat Valenciana la substitució de les barreres de seguretat actuals per unes altres més segures de goma reciclada o similar. 
11. Moció del Grup Compromís per Mislata perquè en el Ple de l'Ajuntament es complisca l'article 49 del Reglament Orgànic Municipal per a tots els grups polítics per igual.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

12. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 26 de juliol de 2018.
13. Precs i preguntes.

Tornar