Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 26 de juliol de 2018

Orde del dia

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió ordinària a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila el dia 26 de juliol de 2018, a les 20 hores, per a tractar dels assumptes que més avall s'indiquen, esperant concórrega vosté a l'acte, i si per causa justificada no poguera fer-ho, haurà de comunicar-ho prèviament a esta Alcaldia. A partir d'esta data, tindrà a la seua disposició els expedients i tots aquells antecedents que es relacionen amb els assumptes inclosos en la convocatòria, per tal que puga conéixer-los abans de deliberar.

 

 

O R D E    D E L   D I A

1.      Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 28 de juny de 2018.

2.      Coneixement de la Liquidació del Pressupost de 2017.

3.      Aprovació de la modificació puntual del PGOU de Mislata relatiu a l'aquarterament Vígil de Quiñones i altres pronunciaments.

4.      Adhesió de l'Ajuntament de Mislata al sistema d'adquisició centralizada de la Diputació de València, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles.

5.      Adhesió de l'Ajuntament de Mislata a la Central de Compres de la Generalitat.

6.      Aprovació de la sol·licitud de participació en la convocatòria dels Premis Reina Letizia d'Accessibilitat Universal per a Municipis, 2018.

7.      Aprovació de la denominació d'unes quantes vies i espais públics de Mislata.

8.      Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del reglament de seguretat i salut laboral.

9.      Moció del grup Ciudadanos-Mislata sobre el compliment de les funcions de l'Autoritat de Transport Metropolità i la planificació del transport metropolità.

10.  Moció del grup Ciudadanos-Mislata sol·licitant que ondege al balcó de l'Ajuntament la bandera del col·lectiu LGTBI.

11.  Moció del grup Compromís per Mislata per a la implantació total i efectiva de la transparència i el bon govern a Mislata.

 

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

12.  Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 28 de  juny de 2018.

13.  Precs i preguntes.

Tornar