Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 31 de maig de 2018

Ordre del dia

O R D E    D E L   D I A

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 26 d'abril de 2018.
2. Aprovació de la cancel·lació i adjudicació de préstec al principi de prudència financera, per a reduir notablement els interessos suportats per l'Ajuntament.
3. Aprovació del conveni entre la Diputació Provincial d'Albacete i l'Ajuntament de Mislata per a la posada a disposició de la totalitat d'aplicatius i ferramentes que integren la plataforma SEDIPUALBA.
4. Ratificació del Decret de l'Alcaldia 1328/2018, sobre sol·licitud de subvenció i aprovació del Programa de tallers d'Ocupació 2018 “Mislata Gestiona”.
5. Aprovació de modificació puntual de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Mislata.
6. Aprovació de l'encàrrec a l'empresa municipal NEMASA de la prestació dels serveis de consergeria, neteja i manteniment del complex esportiu de “La Canaleta” i el Pavelló esportiu “El Quint”.
7. Adhesió de l'Ajuntament de Mislata a la participació en el pla de cooperació entre les administracions locals i la Generalitat en matèria d'infraestructures educatives.
8. Moció del grup Popular davant del fi d'ETA.
9. Moció del grup Ciudadanos-Mislata per a impulsar la instal·lació de parades de bus nocturnes “Antiassetjament” per a evitar agressions sexistes i reduir el risc de fustigació a les dones.
10. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a la prevenció i detecció de l'assetjament i difusió no consentida d'imatges intimes a través de xarxes socials i noves tecnologies.
11. Moció del Grup Compromís per Mislata per a sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol unes inversions justes per a Mislata.
12. Moció del grup Popular per a agilitzar les iniciatives que permeten a l'Ajuntament de Mislata disposar dels efectius policials suficients.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

13. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 26 d'abril de 2018.
14. Precs i preguntes.

 
Tornar