Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 26 d'abril de 2018

Ordre del dia

O R D R E    D E L   D I A

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 29 de març i 11 d'abril de 2018.
2. Aprovació del I Pla d'Igualtat de Mislata.
3. Aprovació del I Pla d'Igualtat municipal de Mislata.
4. Aprovació d'autorització de compatibilitat sol•licitada per la Sra. Juana Isabel Muñoz Muñoz.
5. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a promoure la declaració de l'Albufera com a reserva de la biosfera de la UNESCO. 
6. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a promoure a l'Ajuntament de Mislata la contractació pública electrònica en breu espai de temps.
7. Moció del Grup Compromís per Mislata per a promoure un procés participatiu a l'avinguda de la Pau per a decidir l'ús del parc de Santo Domingo de Guzmán.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern


8. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 29 de març de 2018.
9. Precs i preguntes.

 
Tornar