Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 29 de març de 2018

Ordre del dia

ORDRE  DEL  DIA

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 6 i 22 de febrer de 2018.
2. Coneixement de la Liquidació Del Pressupost de l'exercici 2017.
3. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2018.
4. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits per suplements de crèdits 1/2018.
5. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de guals a la via pública.
6. Aprovació inicial del Reglament de Seguretat i Salut Laboral.
7. Aprovació de la sol·licitud a UNICEF de la iniciació dels tràmits per a la renovació del Segell de Reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància.
8. Aprovació de la sol·licitud d'ajuda d'acord amb la Resolució de 9 de febrer de 2018 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per la qual es convoquen ajudes per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a 2018 i 2019.
9. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a l'equiparació salarial de les forces i cossos de seguretat de l'Estat amb les policies autonòmiques.
10.Moció del Grup Compromís per Mislata per a aconseguir el 0.7% en la partida de cooperació internacional dels pressupostos de Mislata.
11.Moció del Grup PSOE per a exigir solucions al transport públic col·lectiu del barri de l'avinguda de la Pau de Mislata.
12.Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a impulsar la instal·lació de fanals solars a tot el municipi.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern
13.Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 22 de febrer de 2018.
14.Precs i preguntes.

Tornar