Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 22 de febrer de 2018

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 28 de desembre de 2017 i 25 de gener de 2018.

2. Ratificació del Decret d'Alcaldia 421/2018, de 12 de febrer, sobre sol·licitud de subvenció i aprovació del projecte T'AVALEM 2018.

3. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Mislata.

4. Aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Mislata.

5. Delegació en l'Alcaldia d'atribucions en matèria de contractació referides exclusivament a actuacions en els camps de futbol de la Canaleta.

6. Moció del Grup Popular per a la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

7. Moció del Grup Popular per a recolzar i defensar la presó permanent revisable.

8. Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a l'estudi de la implantació en el nostre municipi de policies locals de paisà.

9. Moció del Grup Compromís per Mislata per a suspendre el bou embolat a Mislata.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

10. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 25 de gener de 2018.

11. Precs i preguntes.

Tornar