Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 30 de novembre de 2017

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.      Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 26 d'octubre de 2017.

2.      Coneixement del Decret de l'Alcaldia 3537/2017, de 27 d'octubre, sobre l'adhesió de l'Ajuntament de Mislata a la Xarxa d'Agències d'Ocupació i Desenrotllament Local promoguda per l'empresa pública de la Diputació Provincial DIVALTERRA, SA.

3.      Aprovació de la sol·licitud d'adhesió al conveni subscrit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació espanyola de municipis i províncies per a la recaptació executiva d'ingressos de dret públic.

4.      Autorització de compatibilitat de Javier Escós Martín per a exercir un lloc de professor associat a la Universitat de València.

5.      Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a implantar un programa d'actuació contra insectes amb la incorporació de rates penades.

6.      Moció del Grup Popular per a donar suport i protegir a les forces i cossos de seguretat de l'Estat com a garants de l'Estat de Dret.

7.      Moció del Grup Compromís per Mislata per a una major informació o transparència en els contractes menors.

8.      Moció del Grup PSOE contra el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Partit Popular a la Llei valenciana de la funció social de la vivenda i sobre la pobresa energètica.

9.      Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a incrementar, de forma gradual, la instal·lació de circuits biosaludables d'ús preferent per a persones majors en tots els parcs, places i zones verdes de la ciutat susceptibles d'instal·lar-se.

10.  Moció del Grup Popular per a la celebració del 40 aniversari de la Constitució Espanyola.

11.  Moció del Grup Compromís per Mislata per a sol·licitar més recursos per als jutjats de Mislata.

12.  Moció del Grup PSOE perquè el Govern d’Espanya complisca els compromisos del Pacte contra la Violència de Gènere.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

1.      Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 20 de juliol de 2017.

2.      Precs i preguntes

Tornar