Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 26 d'octubre de 2017

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions ordinàries celebrades els dies 28 de setembre i 9 d'octubre de 2017.
2. Aprovació inicial del Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Mislata.
3. Aprovació de l'adhesió de Mislata a l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
4. Moció del grup Ciutadans-Mislata per a l'eliminació gradual de la contaminació visual en el municipi de Mislata, en concret les pintades en parets i grafits no autoritzats.
5. Moció del grup Compromís per Mislata sobre l'estat d'execució de mocions i acords plenaris.
6. Moció del grup municipal Ciutadans per a realitzar les accions oportunes i oferir un punt de parada i/o estacionament d'autocaravanes com un servei més del municipi.
7. Moció del grup Popular per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
8. Moció del Grup PSOE per a la protecció de la infància víctima de violència.
9. Moció del grup Popular contra els atacs al sector turístic espanyol.


Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.
10. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 20 de juliol de 2017.
11. Precs i preguntes.

Tornar