Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 28 de setembre de 2017

Ordre del dia

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 29 de juny i 20 de juliol de 2017.
2. Coneixement de modificacions en les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia en regidors i en la composició d'òrgans complementaris.
3. Aprovació del compte general de l'exercici 2016.
4. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
5. Aprovació de la compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada per Don Francesc Piera Sirera.
6. Moció el grup PSOE instant al Govern d'Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic en 2017 i a garantir les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana.
7. Moció del grup Popular relativa al compliment de la sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana mitjançant el qual queda anul·lat parcialment el Decret pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyament no universitari a la Comunitat Valenciana.
8. Moció del grup Grup Compromís *per Mislata perquè els membres de l'oposició en l'Ajuntament de Mislata estiguen presents en la Junta Local de Seguretat.
9. Moció del grup PSOE sobre un nou model salarial i un nou pacte de rendes per a Espanya.
10. Moció del grup Ciutadans-Mislata per a l'eliminació gradual de la contaminació visual en el municipi de Mislata, en concret les pintades en parets i grafits no autoritzats.
11. Moció del grup Compromís *per Mislata sobre l'estat d'execució de mocions i acords plenaris.
12. Moció del grup Ciutadans-Mislata per a realitzar les accions oportunes i oferir un punt de parada i/o estacionament d'autocaravanes com un servei més del municipi.
13. Moció del grup Popular per a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

14. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 20 de juliol de 2017.
15. Precs i preguntes.

Tornar