Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 30 de març de 2017

Ordre del dia

Ordre del dia: 

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 29 de desembre de 2016 i 23 de febrer de 2017.

2. Informació al Ple sobre la gestió pressupostària en el tercer i quart trimestre de 2016.

3. Informació al Ple sobre el seguiment del Pla d'Ajust en el tercer i quart trimestre de 2016.

4. Coneixement de la liquidació del Pressupost de 2016.

5. Ratificació del Decret de l'Alcaldia 705/2017, de 7 de març, sobre modificació de sol·licitud de subvenció i projecte del Programa de Tallers d'Ocupació 2017.

6. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Municipal d'Inspecció i Recaptació.

7. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de domini públic local.

8. Aprovació del Pla econòmic i financer relatiu a la Rehabilitació d'Infraestructures de la Piscina Municipal.

9. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Normes reguladores de concessió de guals en la via pública per a accés de vehicles en els edificis.

10. Moció del grup Compromís per Mislata perquè la Dama d'Elx torne al País Valencià.

11. Moció del grup Popular en contra del Decret que estableix el model educatiu de la Comunitat Valenciana.

12. Moció del grup Ciutadans-Mislata sobre neteja condicionament de la zona de Mislata limítrofa amb el llit vell del Riu Túria al seu pas per Mislata.

13. Moció del grup Popular per a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris en el Congrés de Diputats per a la tramitació i aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2017.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

14. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 23 de febrer de 2017.

15. Precs i preguntes.
Anuncis relacionats
Tornar