Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 23 de febrer de 2017

Ordre del dia

Ordre del dia: 

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 18 de novembre de 2016 i 26 de gener de 2017.

2. Ratificació del decret de l'Alcaldia 203/2017, de 26 de gener, pel qual s'accepta la delegació per a contractar l'obra de Repavimentació de Calçades inclosa en el Pla de Camins i Vials 2016-2017 de la Diputació Provincial de València.

3. Ratificació del Decret d'Alcaldia 337/2017 sobre sol·licitud de subvenció i aprovació del projecte programa de Tallers d'ocupació 2017.

4. Aprovació de la interpretació de la Norma 12.8 del PGOU de Mislata quant a ascensors en edificis preexistents.

5. Moció del Grup PSOE per a declarar els serveis socials municipals com a serveis essencials.

6. Moció del Grup Ciutadans-Mislata per a sotmetre a un nou tràmit de consulta i participació i informació pública, per un període de dos mesos, la proposta del pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL).

7. Moció del Grup Compromís per Mislata per a l'ampliació i intransferibilitat del permís de paternitat.

8. Moció del Grup Compromís per Mislata perquè les actes de les comissions de control i informatives siguen públiques.

9. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 26 de gener de 2017.

10. Precs i preguntes.

Tornar