Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 27 d'abril de 2017

Ordre del dia

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 30 de març de 2017.

2. Moció del grup Compromís per Mislata per al tancament de la central nuclear de Cofrents.

3. Moció del grup Popular per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

4. Moció del grup Ciutadans-Mislata sobre actualització dels protocols d'emergència i evacuació del polígon industrial de Mislata, o la seua elaboració si no els hi hagués.

5. Moció del Grup PSOE per a donar suport als Codis de Bon Govern i vetlar pels interessos de la ciutadania.

6. Proposta de resolució per a l'adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

7. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 30 de març de 2017.

8. Precs i preguntes.
Anuncis relacionats
Tornar