Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 26 de gener de 2017

Ordre del dia

Ordre del dia:

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 24 de novembre i 29 de desembre de 2016.

2. Adhesió de l'Ajuntament de Mislata a la prestació del servei de recollida i custòdia d'animals de companyia de la Mancomunitat intermunicipal l'Horta Sud.

3. Ratificació del Decret d'Alcaldia nº 00085/2017 sobre sol·licitud de subvenció i aprovació projecte "T'Avalem Mislata" denominat “Dinamitza't Mislata”.

4. Moció del Grup Popular per a modificar l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i bonificar els elèctrics.

5. Moció del grup Compromís per Mislata per a millorar els espais d'esplai per als gossos.

6. Moció del grup PSOE per a instar al govern d'Espanya al fet que permeta revertir el superàvit municipal en el pressupost de 2017.

7. Moció del grup municipal Ciudadanos sobre instal·lació de canviadors per a bebès en condícia, en tots els edificis públics de Mislata, de manera indistinta i sense discriminació alguna.

8. Moció del grup PSOE per a sol·licitar a les administracions competents que facen accessible el vial que comunica peatonalment Quart de Poblet amb Mislata.

9. Moció del Grup Popular per a la creació d'una borsa d'ajudes en suport al comerç local.

10. Coneixement de les resolucions de la Alcaldia-Presidència i dels acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió del 24 de novembre de 2016.

11. Precs i preguntes.

Tornar