Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 29 de desembre de 2016

Ordre del dia

Ordre del dia:

1- Aprovació dels esborranys de l'acta de la sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2016.

2- Aprovació inicial del pressupost municipal per a 2017, plantilla de personal i relació de llocs de treball.

3- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança de l'Impost sobre Béns Inmobles.

4- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

5- Adjudicació de préstec per refinançament a prudència financera per a reduir la càrrega financera.

6- Aprovació de la devolució a la Societat Anònima Agricultors de la Vega de València de la garantia definitiva constituïda en relació amb el contracte de gestió del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans.

7- Reconeixement de compatibilitat de D. Javier Escós Martín.

8- Moció del Grup Popular en defensa del sector citrícola valencià.

9- Moció del Grup Ciutadans - Mislata sobre elaboració de Pla contra la pobresa infantil.

10- Proposta de resolució del Grup Compromís per Mislata per a afavorir l'expressió pública.

11- Moció del Grup PSOE amb motiu de les retallades de professorat especialista en pedagogia terapèutica i audició i llenguatge, així com d'educadors, en els centres educatius de Mislata.

12- Moció del Grup Popular per a modificar l'ordenança fiscal reguladora de lImpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i bonificar els elèctrics.

13- Moció del Grup Compromís per Mislata per a millorar els espais d'esplai per als gossos.

14- Moció del Grup PSOE per a instar algovern d'Espanya al fet que permeta revertir el superàvit municipal en el pressupost de 2017.

15- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 24 de novembre de 2016.

16- Precs i preguntes.

 

Tornar