Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 29 de setembre de 2016

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 30 de juny i 22 de juliol.

2. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats de caràcter cultural i esportiu.

3. Acceptació de la delegació per a la contractació de l'obra de repavimentació de diversos carrers del municipi, inclosa en el Pla Provincial d'Obres i Serveis.

4. Ratificació de la resolució de l'Alcaldia 2791/2016, de 9 d'agost, per la qual se sol·licita subvenció i s'aprova el Projecte Programa de Tallers d'Ocupació 2016.

5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Cerimònies Civils.

6. Aprovació del Pla Economicofinancer 2016-2017.

7. Moció del Grup PSOE per a reclamar major inversió estatal en programes culturals.

8. Proposta de resolució del Grup Compromís per Mislata sobre suport a l'acord entre el Govern Colombià i les FARC-EP per a posar punt final al conflicte armat i per a la realització d'un referèndum a Colòmbia.

9. Moció del Grup Ciutadans-Mislata sobre la realització d'un estudi de viabilitat d'una línia de transport matutina entre Mislata i l'Hospital de Manises.

10. Moció del Grup Popular perquè Fernanbús connecte amb l'Av. de la Pau de Mislata.

11. Moció del Grup Compromís per Mislata per a la recollida selectiva de biorresiduos.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

12. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 22 de juliol de 2016.

13. Precs i preguntes.
Anuncis relacionats
Tornar