Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 26 de maig de 2016

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 31 de març i 28 d'abril de 2016.

2. Coneixement de l'Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre la contractació en el sector local corresponent als exercicis 2012 i 2013.

3. Coneixement de l'Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre les obligacions d'informació sobre contractes formalitzats dels exercicis 2012 i 2013.

4. Coneixement de l'Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre les Obligacions pendents d'aplicar al pressupost de les entitats locals corresponent a l'exercici 2014.

5. Coneixement de l'Informe de Fiscalització del Tribunal de Comptes número 1.095, de data 28 de maig de 2015 sobre els Serveis prestats en matèria d'escorxadors i mercats en el sector públic local.

6. Coneixement de l'Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte General de les entitats locals corresponent a l'exercici 2013.

7. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/16.

8. Aprovació de l'adjudicació de diverses operacions de préstec per a cancel·lació d'operacions preexistents que no s'ajusten al principi de prudència financera.

9. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la tinença i protecció d'animals domèstics.

10. Aprovació de la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans, corresponent a 2015.

11. Rectificació d'error en la Relació de Llocs de treball aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de 31 de març de 2016.

12. Moció del Grup Compromís per Mislata per a declarar Mislata comunitat escolar lliure d'expulsió.

13. Moció del Grup Ciutadans-Mislata per a prendre mesures de prevenció i alerta sobre els diferents actes delictius d'espoli que pateixen els agricultors de la Comunitat Valenciana.

14. Moció del Grup PSOE per a impulsar el Pla Social d'Ocupació i Formació de Mislata.

15. Moció del Grup Popular contra les retallades de la Diputació de València en el programa “La Dipu et beca”.

16. Moció del Grup Compromís per Mislata  contra el Tractat Transatlàntic del Comerç i la Inversió.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

17. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2015.

18. Precs i preguntes.
Tornar