Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 31 de març de 2016

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2016.

Resolució de les reclamacions presentades contra el Pressupost Municipal de 2016 i la seua aprovació definitiva.

Aprovació de l'establiment i regulació del preu públic per la prestació del servici d'espai de coworking-Espai Emprén.

Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'espai de coworking-Espai Emprén al Centre Sociocultural La Fàbrica.

Aprovació de la incorporació d'uns quants municipis al Consorci per a la gestió i Administració de la Xarxa Joves.net.

Moció del Grup Compromís per Mislata per a l'eliminació dels símbols del franquisme a Mislata.

Moció del Grup PSOE per a pal·liar la pobresa energètica a les llars en risc d'exclusió social de Mislata.

Moció del Grup PSOE per a sol·licitar la derogació de la Llei 27/2013 sobre racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

Moció del Grup Compromís per Mislata per a la prevenció i intervenció en el bulling o assetjament escolar.

Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a augmentar les mesures de prevenció i actuació precoç contra l'assetjament escolar, així com per a la creació d'una comissió municipal a este efecte.

Moció del Grup Popular per a la supressió de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre llicència d'obertura d'establiments.

Moció del Grup Ciudadanos-Mislata per a la liberalització de l'Autopista del Mediterrani AP-7.

Moció del Grup Popular de rebuig de l'exclusió d'estudiants d'universitats privades del programa de beques.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2015.

Precs i preguntes.

Documentació associada
Tornar