Administració»Transparència»Organització política»Ple

La Junta de Portaveus és un òrgan consultiu i col·laborador de l'alcalde, i està compost per l'alcalde i els portaveus dels grups polítics municipals.

Té com a funció genèrica el debat d'assumptes de transcendència municipal el parer dels quals sol·licite l'Alcaldia Presidència. En concret, entre altres funcions la Junta de Portaveus serà sentida per el/l'Alcalde/Alcaldessa en aquells assumptes de caràcter general i d'interès per al municipi que no tinguen encaix en la resta de l'organització municipal, podent elevar proposta de resolució als òrgans col·legiats de l'Ajuntament o a l'Alcaldia. Així mateix serà sentida en aquells assumptes que segons es preveu en el Reglament Orgànic Municipal, tinguen incidència en el desenvolupament de les sessions plenàries.

Actuarà de Secretari/Secretària de la Junta el/la de la Corporació Municipal o funcionari/funcionària en qui delegue.