Administració»Transparència»Organització política»Ple

El Ple està integrat per l'alcalde i els regidors i és el màxim òrgan de representació política dels ciutadans en el govern municipal. Està format per 21 regidors distribuïts, després de les últimes eleccions municipals, en quatre grups polítics.

Té entre altres les següents atribucions: la fiscalització i control dels òrgans de govern, l'elecció i destitució de l'alcalde, l'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals, l'aprovació dels pressupostos, els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal, la determinació de les formes de gestió dels servicis, els acords de participació en organitzacions supramunicipals, etc.

L'Alcalde convoca i presidix les sessions del Ple.

Les convocatòries, ordre del dia i funcionament del Ple estan regulades en el Reglament Orgànic Municipal.

Les sessions plenàries de l'Ajuntament se celebren en el saló de plens de la Casa Consistorial, excepte força major. Les sessions ordinàries se celebren amb una periodicitat mensual l'últim dijous de cada mes a les 20:00 hores, excepte en el mes d'agost, en el qual les sessions que se celebren tindran caràcter extraordinari. Si el dia indicat és festiu, la sessió ordinària se celebrarà el dia immediat hàbil anterior, a la mateixa hora.

El Ple estarà assistit pel Secretari General i l'Interventor General.

Membres del Ple