Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 23 de desembre de 2015

 

1. Modificació del dia de celebració del ple ordinari de desembre de 2015.

2. Aprovació del pla municipal sobre drogodependència i altres conductes addictives.

3. Moció del Grup Compromís per Mislata sobre implantació a Mislata de guarderies per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.

4. Moció del Grup Popular sobre programa experimental per a l'escolarització en centres públics de xiquets i xiquetes de 2 a 3 anys.

5. Moció del Grup Compromís per Mislata sobre reforma immediata del sistema de finançament autonòmic.

6. Moció del Grup PSOE per a la inclusió de clàusules socials en la contractació pública a l'Ajuntament de Mislata i la Generalitat Valenciana.

7. Moció del Grup Compromís per Mislata per a tornar la paga extraordinària de desembre de 2012.

8. Moció del Grup Compromís per Mislata relativa a la posada en marxa del registre electrònic.

9. Moció del Grup PSOE per a sol·licitar un augment dels servicis que presta l'escola oficial d'idiomes a Mislata.

10. Moció del Grup Compromís per Mislata sobre suport a les comunitats de veïns davant dels impagaments de la banca.

11. Moció del Grup Compromís per Mislata per a la creació de l'entitat metropolitana de transports.

12. Moció del Grup PSOE en defensa de les polítiques socials de Mislata

13. Moció del Grup Compromís per Mislata en defensa del principi d'aconfessionalitat de les institucions públiques

Assumptes per urgència

a) Pròrroga del contracte per a la prestació del servici de recollida de residus sòlids urbans. Pròrroga del contracte de l'1 de gener al 31 de maig de 2016. Expedient 05-se-21.

b) Devolució parcial de la reducció de les retribucions dels càrrecs que poden exercir-se amb dedicació exclusiva o parcial efectuada al desembre de 2012.

c) Devolució parcial de la reducció de les retribucions del personal eventual efectuada al desembre de 2012

14. Coneixement de les resolucions de l'alcaldia-presidència i acords de la junta de govern adoptats des de la sessió ordinària de 26 de novembre de 2015.

15. Precs i preguntes
Tornar