Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 29 d'octubre de 2015

1. Aprovació dels esborranys de les actes de la sessions celebrades pel ple de l'ajuntament els dies 24 de setembre i 9 d'octubre de 2015.

2. Coneixement de modificacions en òrgans complementaris.

3. Aprovació del compte general de 2014.

4. Sol·licitud de devolució de garantia definitiva i aprovació de la liquidació del contracte per a la instal·lació d'illes soterrades a Mislata.

5. Autorització de compatibilitat al funcionari Juan José Gimeno Gimeno per a exercir un lloc de professor associat a la Universitat de València.

6. Moció del Grup PSOE per a garantir la gratuïtat dels llibres de text en l'educació obligatòria.

7. Moció del Grup Popular sobre reprovació al diputat Vicent Marzá, de la Coalició Compromís, per les seues declaracions en l'emissora Ràdio Terra.

8. Moció del Grup Compromís per Mislata per a declarar Mislata municipi acollidor de refugiats.

9. Moció del Grup PSOE relativa a la crisi migratòria i la situació dels refugiats que arriben a Europa.

10. Moció del Grup Popular per a garantir la prestació de servicis socials bàsics i sobre prestació de servicis i inversió en infraestructures.

11. Moció del Grup Compromís per Mislata a favor dels drets dels animals i en contra del maltractament animal.

Assumptes per urgència

a) Sol·licitud de l'ampliació del termini de devolució dels reintegraments de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat de l'any 2013.

b) Modificació de crèdits 7/2015.

Tornar