Acta de la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament de 29 de setembre de 2011

1. Lectura i aprovació, si és el cas, dels esborranys de les actes de la sessions celebradas pel ple de l'ajuntament els dies 22 i 28 de julio i 5 d'agost 2011.
2. Coneixement de modificacions en la composició de comissions informatives.
3. Coneixement de l'estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2011.
4. Aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdits 31/2011.
5. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de sòl, vol i subsòl de domini públic local.
6. Aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic municipal
7. Nomenament de delegat de l'ajuntament en el consell escolar municipal.
8. Coneixement de les resolucions de l'alcaldia-presidència i acords de la junta de govern adoptats des de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2011.
9. Precs i preguntes.
Tornar