Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 30 de juliol de 2015

1.       Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 2 de juliol de 2015.
2.       Coneixement de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització.
3.       Informació al Ple sobre l’estat d’execució del pressupost i del seguiment del pla d’ajust corresponents al quart trimestre de 2014.
4.       Informació al Ple sobre l’estat d’execució del pressupost i del seguiment del pla d’ajust corresponents al primer trimestre de 2015.
5.       Informació al Ple sobre l’estat d’execució del pressupost i del seguiment del pla d’ajust corresponents al segon trimestre de 2015.
6.       Coneixement dels inconvenients formulats per la Intervenció Municipal en l’exercici 2014. Informes d’Intervenció 361 i 362 de 2015.
7.       Informació al Ple sobre el seguiment del Pla de reducció del Deute.
8.       Informes sobre morositat corresponents al segon trimestre de 2015.
9.       Coneixement de la reformulació de la liquidació del pressupost de 2014.
10.   Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
11.   Sol·licitud d’adhesió al conveni marc entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat per a la implantació d’una xarxa d’espais comuns d’atenció al ciutadà.
12.   Proposta de festivitats locals per a l’any 2016.
13.   Alienació de parcel·la sobrant de via pública situada en Camí Vell de Xirivella, núm. 22. 
14.   Proposta d’inici d’expedient per a la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc a diversos integrants de la policia local de Mislata .
15.   Reconeixement de compatibilitat al regidor D. Jaime López Bronchud.
Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.
16.   Coneixement de les resolucions de l’Alcaldía-Presidencia i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 30 d’abril de 2015.
17.   Precs i preguntes
Documentació associada
Tornar