Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 26 de març de 2015

1.       Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2015.
2.       Coneixement de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.
3.       Informació al Ple sobre morositat i període mitjà de pagament en el quart trimestre de 2014.
4.       Coneixement de l’informe del Tribunal de Comptes sobre les actuacions dutes a terme pels Ajuntaments amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local.
5.       Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdits 01/2015.
6.       Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdits 02/2015.
7.       Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdits 03/2015
8.       Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl del domini públic local.
9.       Aprovació de la revisió de preus i pròrroga del contracte  subscrit amb Agricultors de la Vega de València, S.A. per a la gestió del servici públic d’arreplega i transport de residus sòlids urbans. 
Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.
 
10.   Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia-Presidencia i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2015.
11.   Precs i preguntes
Documentació associada
Tornar