Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 26 de febrer de 2015

1.       Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de gener de 2015.
2.       Coneixement de l’informe d’Intervenció i expedient d’adhesió el Fons d’Impuls Econòmic regulat en el Reial Decret Llei 17/2014.
3.       Acceptació de la delegació per a la contractació de l’obra “Ampliació de Llar de Jubilats, Fase II”, corresponent al Pla Provincial d’Obres i Servicis 2014-2015.
4.       Encàrrec de gestió del servici d’arreplega de residus sòlids urbans a l’empresa municipal  “NETEJA, MANTENIMENT I SERVICIS DE MISLATA, S.A.”.
Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.
 
5.       Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia-Presidencia i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 29 de gener de 2015.
6.       Precs i preguntes
Documentació associada
Tornar