Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 27 de novembre de 2014

1.       Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 25 de setembre, 9 d’octubre, 23 d’octubre i 30 d’octubre de 2014.
2.       Aprovació de la sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques d’ampliació del termini de devolució dels reintegraments de les liquidacions definitives dels anys 2008 i 2009 de la participació en els tributs de l’Estat.
3.       Aprovació de l’actualització de la tarifa i quadro de preus per a 2014 de la concessió del servici de gestió de la xarxa de clavegueram.
4.       Aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de´l’Horta Sud.
5.       Moció d’EUPV sobre denominació d’una plaça com a Plaça de la República.
6.       Moció del grup popular sobre declaració de Mislata “Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”.
 
 
Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.
 
7.       Coneixement de les resolucions de l’Alcaldía-Presidencia i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2014.
8.       Precs i preguntes
Documentació associada
Tornar