Acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 30 d'octubre de 2014


 

 1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 25 de setembre i 9 d’octubre de 2014.

 2. Informació al Ple sobre seguiment del pla d’ajust en els trimestres segon i tercer de 2014.

 3. Aprovació de la proposta d’adjudicació de préstecs per a la cancel·lació de l’operació de préstec corresponent al Reial Decret 4/2013.

 4. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 3/2014.

 5. Aprovació de l’elevació del límit del gasto respecte del gasto plurianual per a la contractació de les obres de “Reposició de voreres i eliminació de Barreres arquitectòniques en diferents carrers”.

 6. Moció d’EUPV sobre publicitat de les sessions de la Junta de Govern Local quan actuen per delegació del Ple.

 7. Moció d’EUPV per una elecció democràtica d’alcaldes i alcaldesses.

 8. Moció del Grup Popular en suport de la reforma de la Llei electoral i per a promoure l’elecció directa de l’alcalde.

 9. Moció del Grup Popular de rebuig de les ingerències de diverses institucions de Catalunya contra l’autonomia valenciana.

 

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.

 

 1. Coneixement de les resolucions de l’Alcaldía-Presidencia i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió ordinària de 25 de setembre de 2014.

 2. Precs i preguntes

Documentació associada
Tornar