Administració»Transparència»Organització política»Comissions Informatives

Les Comissions Informatives i de Control permanents estan integrades exclusivament per membres de la Corporació.

Són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe, debat, consulta i dictamen de tots els assumptes que hagen de ser sotmesos a decisió del Ple i de la Junta de Govern Local, quan esta actue per Delegació del Ple.

També els correspon a les Comissions informatives el seguiment i control de la gestió de l'Alcalde, de la Junta de Govern Local i dels Regidors delegats, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les Comissions Informatives i de Control celebraran sessió ordinària cada dos setmanes, sense perjudici de les sessions extraordinàries que es convoquen per a dictaminar assumptes de la competència del Ple. S'exceptua la Comissió Informativa i de Control d'Hisenda que celebrarà sessió ordinària una vegada al mes, sense perjudici de les extraordinàries que siguen necessàries.